historie Země-referát

27. prosince 2005 v 17:11 | Vemiik |  škola - referáty
Referát o historii Země, který se hodí do deváté třídy !!!
PRAHORY

(4 - 2.5 miliard )
Země vznikla před 4.7 miliardami let. Povrch Země byl z počátku holý a pustý. Zmítal se mohutnými bouřemi a na mnoha místech prorážely proudy žhavé lávy. Láva postupně tuhla, přes utuhlou lávu se přelévala další a další a opět tuhla. Většina prahorních hornin je zcela přeměněných. Při sopečné činnosti unikalo z nitra stále více plynů a vodních par, které zvolna vytvářely druhotnou zemskou atmosféru.
Ve sníženinách se objevovaly stále větší kaluže vody a později větší plochy vody. Ty pozvolna utvářely svým spojováním první moře - PRAOCEÁNY.
Život zatím neexistoval, vše co na Zemi bylo, bylo anorganické, tedy neživé.
V prahorách byla na Zemi velká nestabilní zemská kúra. Tektonika litosferických desek v tomto období nebyla ještě ani zdaleka taková jako dnes. Pomalu se začínají tvořit první kontinenty. Probíhá vrásnění pohoří.
Atmosféru tvoří NH3 (amoniak), H2 (vodík), CH4 (metan), H2O (vodní páry).
STAROHORY
(2.5 miliard - 550 milionů )
Před 4.7 miliardami let vznikl povrch Země. Z počátku byl holý a pustý. Díky příznivé vzdálenosti naší planety od Slunce se jeho teplota pohybovala okolo 0°C.
Místy se vodní páry srážely , tvořila se jinovatka a sníh,místy zůstávala voda kapalná. Tvar povrchu byl jiný než dnes.Vrcholky a kopce vystupovaly nápadněji než dnes.Krajiny byly ostré.Nebylo větru (eroze) ani žádných vodních toků, které by tyto skály obrušovaly. Země byla téměř bez usazenin, bez půdy. Místy však byla stále velmi silná sopečná činnost.Vznikala velká rozsáhlá lávová jezera,nové sopky, nové krátery.
Proudy žhavé lávy se rozlévaly do daleka a potom zase tuhly. Přes ně se přelévaly další.Zemský povrch byl stále v pohybu, horniny vznikaly a opět zanikaly, zemská kúra se lámala a znovu se tvořila.
Tektonika litosferických desek začíná fungovat podobně jako dnes.
Z období starohor známe již velké množství usazených hornin.
VÝVOJ ŽIVOTA VE STAROHORÁCH:
V prahorách pomocí chemické evoluce vznikly první buňky.
Ve starohorách se tyto buňky vyvíjí.Vůbec první "živá věc" na naší planetě byly BAKTERIE A SINICE. Nalezli bychom je v PRAOCEÁNECH.
V polovině starohor vznikly první jednobuněčné organismy.
Objevily se také různé jednoduché řasy zbarvené zeleně chlorofilem.
Koncem starohor vznikly již mnohobuněčné organismy.Tyto mnohobuněčné organismy však ještě neměli pevnou schránku, proto po nich nenalezneme zkameněliny.
Ke konci starohor prudce zrostl obsah kyslíku (O) v atmosféře země.
Ke konci starohor také můžeme datovat jedno z nejchladnějších období naší planety.Pevninské bloky se spojily v jeden velký prakontinent.Následovalo obrovské zalednění zemského povrchu.
Prvohory
Prvohory trvaly celkem asi 345 miliónů let. Celé toto období se dělí na 6 period : kambrium, ordovik, silur, devon (starší prvohory), karbon a perm.
Kontinenty pochopitelně vypadaly zcela jinak než dneska, Alfred L. Wegener jako první vyslovil domněnku o tom, že se kontinenty vůči sobě pohybovaly. Ke konci prvohor existoval pouze jeden "mega-kontinent" zvaný PANGEA. Pangea se poté rozdělila na 2 části, na severní části to byla LAURASIE a v jižní části GONDWANA. Mezi těmito kontinenty bylo středozemní moře zvané TETHYS. V devonu se formovala zejména LAURASIE, docházelo zde poté k silnému zvětrávání a následně se usazovaly mocné vrstvy sedimentů. Na nich pak vznikalo mnoho živočišných či rostlinných druhů, ty jsou doloženy i z dnešního Grónska. Krom toho, že na konci prvohor moře ustoupilo, došlo k mnohem masivnějšímu vymírání organismů, než na konci křídy.
V prvohorách došlo ke vzniku nejrůznějších forem života. V nejstarším období převládaly řasy, později až do konce karbonu se hojně vyvíjely sporonosné výtrusné rostliny (kapradiny). Pokud tyto rostliny odumřely a více rostlinných zbytků se nahromadilo na sebe, docházelo ke zuhelnatění, dnes využíváme karbonských rostlin při těžbě černého uhlí. V 2. polovině permu hlavně převládaly rostliny nahosemenné.
Zvířena byla velice různorodá, hojní byli hlavonožci, graptolity, koráli, trilobiti, lilijice či ramenonožci. Známy jsou i 1. obratlovci - bezčelistní (Agnatha). V pozdějším období se rozvinul hmyz (devon), obojživelníci (devon), v karbonu vznikly plazy, v permu vymírají trilobiti a primitivní koráli, charakteristický pro toto období je nástup savcovitých plazů.
Druhohory
Období: 230- 63 mil. Let
Oddělení: trias, jura, křída
Horniny: usazené horniny
Živočichové: dinosauři, plazi
Rostliny: nahosemenné rostliny, stromové formy, kvetoucí rostliny
Klima: velké výkyvy teplot
Trias (230-181 mil. let)
Živočichové:vývoj krytolebců, rozvoj plazů (dinosaurů), v moři měkkýši (hlavonožci-amoniti)
Rostliny: přesličky a kapradiny nových rozměrů, hojnost nahosemenných rostlin -cykasovité, jehličnaté, v mořích se objevují vápenité řasy.
Geologie: geosynklinály, uloženiny vápenců, dolomitů a z kontinentálních sedimentů pestré pískovce, pestré slíny, lasturnaté vápence a evapority tvořící ložiska solí;

Jura (181 - 135 mil. let)
- této době se začal velký kontinent rozpadat
Živočichové: velký rozvoj hlavonožců (amonitů), plazi - býložravci (Stegosaurus), masožravci (Allosaurus), první ptáci (Archaeopteryx), primitivní savci
Rostliny: jehličnany, cykasy, drobné kapradiny a přesličky
Geologie:střídá se pokles a vyzdvihování pevnin (mořská transgrese), v Americe a oblasti Tichomoří se vyvrásňují pohoří;

Křída (135 - 63 mil. let)
- rozšíření mělkých moří na kontinentech - docházelo zde k usazování velkého množství materiálu (písky -› pískovec, uhličitanové horniny -› křída)
- začalo Alpinsko - himalajské vrásnění
Živočichové: postupně vymřely velcí plazi (býložravec - Iguanodon, masožravec - Tyranosaurus), rozvoj hadů, ptáků, vačnatců, hmyzožravců
Rostliny: krytosemenné rostliny (šácholany, vrby, topoly, drobné byliny
Geologie: od severozápadu je Evropa zaplavována mořem, také Severní Amerika i Asie. Původní pevnina Gondwana se již zcela rozpadla. Koncem křídy dochází k mohutnému vyvrásňování - nejvíce v tichomořské oblasti Asie a Ameriky. V Evropě však vrásnění probíhalo mírněji. Současná poloha a rozložení oceánů vzniklo na konci druhohor. Koncem křídy na Zemi do oblasti Mexického zálivu dopadl mohutný meteorit, který zastínil zplodinami výbuchu celou Zemi, fotosyntéza se zastavila, vzniklo rychle silné ochlazení. Velmi mnoho druhů i mořských (plankton, ryby) v krátké době vyhynulo včetně velkých ještěrů. Jen některé skupiny plazů přežily - želvy, krokodýli, hadi;

Třetihory

  • paleogén, neogén
  • ústup moří › mořské dno (z druhohor) se stalo souší
  • probíhaly horotvorné pohyby - vrcholilo Alpinsko - himalajské vrásnění - někde pokračuje i v současnosti, je doprovázeno sopečnou činností, (vznikly Himaláje, vyvíjela se tato pohoří - Kavkaz, Alpy, Karpaty)
  • na konci třetihor byly rozděleny pevniny, tak je již známe ze současnosti
  • vznikly písčité, jílovité a vápencové usazené horniny
  • vznikly ložiska hnědého uhlí
    živočichové- z plazů zůstali krokodýli, hadi, želvy; vůdčí postavení měli savci - hmyzožravci, hlodavci, šelmy s mohutným tělem (šavlozubí tygři); lichokopytníci - předchůdci nosorožců, tapírů, koní; sudokopyt- níci - turovití, velbloudi; poloopice, opice, primáti -› lidoopi -› člověk
    rostliny - jehličnany (borovice, jedle, tis), krytosemenné rostliny (dvouděložné, jednoděložné), ve Stř. Evropě - šácholan, vavřín, dub, javor, vrba, bříza, olše)
Čtvrtohory
Čtvrtohory jsou posledním a vůbec nejkratším obdobím, je pro nás však nesmírně důležitá, protože zde přichází na scénu tvor jménem - člověk. A zřejmě díky němu bude toto období asi obdobím posledním, naší zásluhou vymřelo mnoho druhů a toto vymírání pokračuje :-( .
Geologové dělí toto období na dvě období : starší pleistocén a mladší holocén. Jejich počátek považujeme za dobu, kdy se značně ochladilo Středozemní moře. Během čtvrtohor se střídaly doby ledové (glaciály) s dobami meziledovými (interglaciály). rozeznáváme několik dob ledových : Donau, Günz, Mindel, Riss a Würm. Ledovce se značně rozšířily a sahaly i na území ČR, po své návštěvě zde zanechaly tzv bludné kameny - rapakivy, ty byly ledovcem transportovány ze Skandinávie a jedná se červenou žulu.
Rozšířené byly různé mechy a lišejníky, dále zakrslá polární vrba (Salix polaris) a hlavně dryádka osmiplátečná (Dryas octopetala). Tato květena je typická pro tundru. Ve stepním pásmu rostly převážně různé druhy vrb, bříza bílá (Betula alba)a zakrslé formy borovic (Pinus montana a Pinus silvestris). V pásmu tajgy rostly zejména jehličnany ale také i listnáče. V nejteplejších meziledových dobách v oblsti střední Evropy rostly druhy dubů dále buky, lípy, jasany, habry, olše, lísky a hlohy.
Měkkýší evoluce byla zejména pro čtvrtohory úspěšná. Specializovali se na chladná - rod Pupilla a teplá období - druh Corbicula fluminalis. V interglaciálech byli hojní břichonožci, zejména druh - Belgrandia germanica. Pro pleistocénní faunu byly bezesporu nejvýznačnější chobotnatci (Proboscidea). Známý se z evropské tundry Mammuthus primigenius, v Americe žil Mastodon, rozšířily se i specializované formy nosorožců - nosorožec srstnatý (Coelodonta antiquitatis). Známý je i medvěd jeskynní (Ursus spaeleus). Masivního rozvoje dosáhli lichokopytníci a především primáti.
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 holka johnnyho deppa holka johnnyho deppa | 7. prosince 2006 v 19:33 | Reagovat

hmmmmmmmmmmmm

2 kk kk | 4. ledna 2007 v 16:18 | Reagovat

tajga jak cip

3 Doom Doom | E-mail | 4. ledna 2007 v 17:07 | Reagovat

JE TO TADY ALE POŘADNE TRAPNI   HA HA HA HA HA HA HA

4 gaga gaga | 11. ledna 2007 v 14:06 | Reagovat

mate to tu kurva na picu

5 misa misa | 14. ledna 2007 v 19:52 | Reagovat

je to tady ubohyyy...jakoze dost hafo

6 __hvězdička__ __hvězdička__ | 23. ledna 2007 v 20:59 | Reagovat

dyk je to dobrý...aspon nemusím tady opět sedět u počítače jak debil a vypisovat všechno, z půl A4 textu...hrlza...ale děkuju

7 petrushka petrushka | 24. ledna 2007 v 21:30 | Reagovat

hey diky za referat...alespon nedostanu 5 z bioly:D ne je fakt dobry a ani tohoi neni moc..mam jen ctvrtohory takze pohoda:D fakt diky

8 cernozub cernozub | 25. ledna 2007 v 11:05 | Reagovat

díky za ten referát, bude moc užitečný!

9 Ower Ower | 29. ledna 2007 v 10:21 | Reagovat

co to je!!???

10 Ower Ower | 30. ledna 2007 v 11:53 | Reagovat

jdi do piče

11 Ower Ower | 30. ledna 2007 v 11:53 | Reagovat

smrdíŠ

12 lucik lucik | E-mail | 12. února 2007 v 11:10 | Reagovat

trapneeeeeeeeeee....aspon kdybys tady mela neco o lidoopech.....:(

13 pavla pavla | Web | 18. února 2007 v 21:03 | Reagovat

náhodou jste trapný vy všichni tady! Když se vám tu nelíbí,tak co sem lezete!!! víte vůbec jak je těžký dělat takovýhle blogy, občas nevíte co sem dát!! zajímalo by mě, jestli někdo z vás má vlastní stránky, a jestli jo, tak co tam máte!!

14 Pitr Pitr | 19. února 2007 v 15:57 | Reagovat

pro:Pavla....Moje rec!!!sou to blbci ani nevi jak je tezke to tady provozovat a udelat takovy super referat je fakt moc dobry a moc mi pomohl dik!!!

15 suzi suzi | 20. února 2007 v 22:56 | Reagovat

je to moc pekny

16 christina. christina. | 21. února 2007 v 20:44 | Reagovat

ty jo fakt diky....doufam,ze uča nebude hledat po netu kde jsem nasla ten referat fakt diky.....

17 kocar kocar | Web | 27. února 2007 v 16:07 | Reagovat

Dit je to docela supr ne? si sezenu referat do skoly a dostanu za nic jednicku ne?

Tak nvm co vsichni mate proti tomu DILINY

Je to tady supr

18 INN INN | 9. března 2007 v 22:32 | Reagovat

to je dobrý na referát je to práce za mě.

19 viki a lucka viki a lucka | 20. března 2007 v 14:22 | Reagovat

MÁTE TADY FOTKY STAROHOR?Nutně to potřebujeme!!!!!!!!!!!!!!

20 nothingnika nothingnika | 21. března 2007 v 21:35 | Reagovat

Ahoj vazne diky za referat fakt mi pomohl:)mas to tady pekny!!!!

21 Vall Vall | 7. dubna 2007 v 9:51 | Reagovat

taky děkuju za referát:o)

22 nzhs545z+vash nzhs545z+vash | 7. dubna 2007 v 19:27 | Reagovat

DIK za referat snad mi pomuze:!§§§§!§§§§§§

23 njur njur | 7. dubna 2007 v 19:28 | Reagovat

DIK za referat snad mi pomuze:!§§§§!§§§§§§

24 K@tk@pult K@tk@pult | E-mail | 9. dubna 2007 v 22:23 | Reagovat

Náááááhodou.,... je od tebe hezký, že se s náma podělíš o tvojí práci a ušetříš nám práci....!!! Fakt děkujuuu za matroš na project... ;o)

25 Kurvicka_FAKER Kurvicka_FAKER | 10. dubna 2007 v 9:22 | Reagovat

super moc se vtom nevyznam ale staci to dik

26 kurda malej kurda malej | 17. dubna 2007 v 20:48 | Reagovat

Diky  heeeej pohoda aspon jedna jednicka :)  fakt dik do pice

27 Saddy Saddy | 18. dubna 2007 v 18:09 | Reagovat

fakt dobrý díky moc!!!

28 Adriana Adriana | 20. dubna 2007 v 8:23 | Reagovat

Díky!

29 sarka sarka | 20. dubna 2007 v 8:41 | Reagovat

Je to skvěly

30 Anonym Anonym | 24. dubna 2007 v 8:55 | Reagovat

Mrte dobry sem si to skopirival a nemusim se stim srat

31 Mauutínek S,... Mauutínek S,... | E-mail | 24. dubna 2007 v 18:57 | Reagovat

Ahojík "VEMENO"

jsem moc happy,ze jsem nasel tenhle blog,...alespon me doufam zachrani od 5 z trapnyho prirodaku,...

:-)

32 luk luk | 26. dubna 2007 v 11:03 | Reagovat

nevi co proti tomu mate..................

33 luk luk | 26. dubna 2007 v 11:07 | Reagovat

Dik za referat do přirazu

34 iuhklkihu iuhklkihu | 26. dubna 2007 v 13:22 | Reagovat

na piču oi

35 iuhklkihu iuhklkihu | 26. dubna 2007 v 13:28 | Reagovat

běžte do hajzlu

36 iuhklkihu iuhklkihu | 26. dubna 2007 v 13:29 | Reagovat

luk, dostane přes držku zmrd, skurvenče

37 iuhklkihu iuhklkihu | 26. dubna 2007 v 13:30 | Reagovat

ower je dobrej

38 HAHAHAHA HAHAHAHA | 1. května 2007 v 13:19 | Reagovat

HAHAHAHAHAHAHA

39 raskus raskus | E-mail | 1. května 2007 v 20:06 | Reagovat

Kdo si chce zahrát bezvadnou online hru Travian tak ad čte dál.Hra se hraje se spousty dalších hráčů a můžete hrát za tři národy za jaké? To se dozvíte když se podíváte na tento odkaz a zaregistrujete se přihlásíte pak běžte na tento odkaz máte to rovnou na registraci.  Tady je ten odkaz  : http://www.travian.cz/?uc=cz3_48270

40 evik evik | 11. května 2007 v 9:04 | Reagovat

je to dobry :-)

diky ;-)

41 terik terik | 14. května 2007 v 17:58 | Reagovat

doost good!díkes za referát!!!!!!máš hezkej web!

42 freedom fighter freedom fighter | 14. května 2007 v 21:45 | Reagovat

iuhklkihu a Ower: moc nekerujte, nejdřív napište adresy na své weby (jestli vůbec něco máte) a pak to porovnáme a zjistíme kdo to má "na piču" + úroveň vašich příspěvků svšdčí o nízké inteligenci.

Jinak mi ten referát dost pomoh aušetřil dost práce. Dík moc!

43 Jirka Janacek Brno-Lisen Jirka Janacek Brno-Lisen | 15. května 2007 v 12:58 | Reagovat

pekne na picu stranka!!!

44 Jirka Janacek Brno-Lisen,Holzova,rod.dum Jirka Janacek Brno-Lisen,Holzova,rod.dum | 15. května 2007 v 12:59 | Reagovat

ste fakt curaci zmrdani....PICE SMRDITE!!!

45 Smajdalf Smajdalf | 15. května 2007 v 13:02 | Reagovat

Blok u vemene???teplejsi nazev sem neslysel omg!!!to mohla vymyslet jen buzna!!PICE!!!

46 TEREZA TEREZA | 20. května 2007 v 17:59 | Reagovat

ALE NEŘIKEJ ŽE BY SI UDĚLAL NĚCO LEPŠÍHO SMAJDALFE ALE TY MÁŠ VLASTNĚ WEBOVY STRÁNKY ŽE JO??? ŠKODA ŽE SEM JE VYHODILA :-)

47 :) :) | 24. května 2007 v 8:45 | Reagovat

moc, moc, moc dííík za ten referát už jsem si myslela že ho nenajdu no... prostě komp neni zrovna můj šálek :-D

48 Deni Deni | 30. května 2007 v 17:39 | Reagovat

Dobrý.

koukněte na Deninova.blog.cz

Deni94.blog.cz

Deni.blog.cz

49 CERESICKA CERESICKA | 5. června 2007 v 17:48 | Reagovat

Nevim co tady řešíte když se ti nelíbí jdi dál a nekritizuj víš jak je to těžký?!?!?!Jsem zvědavá jaké referáty děláte vy?!?! Vy ,,inteligenti"!!!!!!!!!!!

50 misssly misssly | 17. června 2007 v 14:39 | Reagovat

vy ste kkti vsichni :D:D budte radi magori, ze si to mate kde stahnout

51 misssly misssly | 17. června 2007 v 15:24 | Reagovat

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa no ma ucta... měnim nazor - stoji to za hovnoooooooooooooooooooooooo a picu materiny

52 Vsety Vsety | 9. září 2007 v 12:39 | Reagovat

MOooooc ti dekuju za referat snad mi pomuze. a je to tu good ;)

53 Kamila Kamila | E-mail | 5. listopadu 2007 v 18:51 | Reagovat

dík za referát

54 prkno prkno | 28. listopadu 2007 v 16:08 | Reagovat

vy trapáci ja hledám lidoopi a né nějaký trapný hory

55 telulka telulka | 9. ledna 2008 v 20:08 | Reagovat

dikec za referat dost mi pomoh

56 JanaS JanaS | 20. ledna 2008 v 13:50 | Reagovat

Hezky zpracované, je vidět, že jsi nad tím trávila dost času.

57 rrtgzjfgg rrtgzjfgg | E-mail | 4. února 2008 v 15:59 | Reagovat

Jako kde je ta tundra to co tu je je primo pravej opaak ale to je jedno

               až na to že tu neni ta tundra to je hezky

58 PETA PETA | 27. února 2008 v 19:19 | Reagovat

V POHO DIK MOC :)

59 nic nic | E-mail | 17. března 2008 v 15:40 | Reagovat

jo užitečný

60 pic pic | E-mail | 17. března 2008 v 15:41 | Reagovat

chtělo by toho ještě víc

61 Svoboda&Blažej Svoboda&Blažej | Web | 2. dubna 2008 v 9:35 | Reagovat

žjééééééééa xD

62 Honza Honza | 9. dubna 2008 v 19:46 | Reagovat

fakt díky je to super tak se měj

63 PíčA PíčA | 11. dubna 2008 v 11:18 | Reagovat

vy kokoti zhebnete do rana buzeranti :D kkti posraný curaci!! jste ! noobs a lowers !!!

64 Miluška Miluška | 29. dubna 2008 v 16:26 | Reagovat

Ahoj chtěla jesem mocinky moc poděkovat za referát na čtvrtohory do příclu moc jsi  mi pomohla děkuji pá

65 mori mori | 9. května 2008 v 14:28 | Reagovat

hej kamo moc díky aspon nepropadnu xD tohle jí musí stačit čest

66 IX.A IX.A | 13. května 2008 v 13:31 | Reagovat

děkuji ti mocinky mi to pomohlo :-)

67 zooom zooom | 28. května 2008 v 5:27 | Reagovat

jeeeeeeeeeeee moc kratke

nemáš delší

68 emi emi | Web | 6. listopadu 2008 v 12:52 | Reagovat

Dík za referát. Moc mi to pomohlo. je užitečnej

69 Lafíííííííí Lafíííííííí | E-mail | 19. ledna 2009 v 9:22 | Reagovat

Dlcfajne stránka akorát  byste sem mohli dát obrázky  :-(

70 Sabusk.a Sabusk.a | E-mail | 18. února 2009 v 15:20 | Reagovat

Parááááááááda,,?Děkuju....Nebudu mít kulu z přírazu...Kuju mocko

71 Terka Terka | E-mail | 4. března 2009 v 16:20 | Reagovat

nenasla by jse naka prezentace na tretihory???

72 Motyčák Motyčák | 11. března 2009 v 12:10 | Reagovat

zadny obrazky nic mate tu uplny hovno do kundy

73 s s | 11. března 2009 v 12:11 | Reagovat

cus pepo

74 pepa pepa | 11. března 2009 v 12:11 | Reagovat

Máte tu úpa hovno nic moc

75 g g | 11. března 2009 v 12:14 | Reagovat

ccus fiku

76 g g | 11. března 2009 v 12:14 | Reagovat

ccus fiku

77 sasas sasas | 11. března 2009 v 12:15 | Reagovat

cus lamo

78 sasas sasas | 11. března 2009 v 12:15 | Reagovat

rozkopu ti hlavu

79 tom tom | 11. března 2009 v 12:16 | Reagovat

xD

80 g g | 11. března 2009 v 12:16 | Reagovat

cetl sis ten muj komentar jak sem se pod nej podepsal

81 tom tom | 11. března 2009 v 12:16 | Reagovat

moty

82 Aninka Aninka | 14. dubna 2009 v 20:29 | Reagovat

Jé tak až tady jsem našla něco o čtvrtohorách:-) díííky mocky máš to tu fajnko:-)

83 aja aja | E-mail | 21. května 2009 v 18:53 | Reagovat

je to v pohode,ale pridala bych sem vic informaci o ctvrtohorach-rostlinstvo

84 stenlY stenlY | 20. října 2009 v 15:33 | Reagovat

zdarec jako tento blok je docela vrutalka nedostanu ze zsv aspon 5 pekne sem si to vypsal a sem rad ti co sem pišou plne hovna jako že tento blok je na piču tak se pletou

85 Denda Denda | 12. dubna 2010 v 12:12 | Reagovat

[3]: Aspoň umět psát

86 nečum nečum | 27. dubna 2010 v 16:29 | Reagovat

[28]:s takovejhlech hoven bych 1 fakt u nás nedostal ...

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama